Eindrapportages Campylobacter

Voor zowel het bedrijfsleven als de overheid is voedselveiligheid een belangrijk maatschappelijk thema. Van voedsel gerelateerde infecties bij de mens is Campylobacter een van de oorzaken. Uit onderzoek van de European Food and Safety Authority blijkt dat het merendeel van de Campylobacterbesmettingen bij de mens veroorzaakt wordt door pluimveegerelateerde stammen. De Vereniging van de Nederlandse Pluimvee Verwerkende Industrie (NEPLUVI) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben jaren geleden de beheersing van Campylobacter benoemd tot een speerpunt van hun beleid. Dit is
onder andere tot uiting gekomen in de Campylobacter Convenanten die de overheid in de periode 2009-2012 met de pluimveeverwerkende industrie zijn aangegaan. Tijdens deze Convenantsperioden hebben de pluimveeslachterijen wekelijks het Campylobacterniveau op eindproducten gemonitord, met succes verbeteringen in het slachtproces aangebracht en zijn onderzoeken verricht hoe het Campylobacterniveau op het eindproduct gereduceerd kan worden. Na 2012 zijn de vleeskuikenslachterijen (vrijwillig) verder gegaan met het wekelijks monitoren van het Campylobacterniveau en het doorvoeren van verbeteringen in het slachtproces. Dit heeft voor in Nederland geslachte pluimveeproducten geleid tot een jaarlijkse daling van het Campylobacterniveau. Momenteel participeert NEPLUVI in diverse (internationale) onderzoeksprojecten om nieuwe handvatten te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om het Campylobacterniveau nog verder te kunnen laten dalen.

Hieronder treft u de monitoringsrapportages van de Campylobacter Convenanten en van wekelijkse monitoring die de Nederlandse vleeskuikenslachterijen daarna hebben gecontinueerd.

 

Klik hier voor de monitoringsrapportage Campylobacter 2021

Klik hier voor de monitoringsrapportage Campylobacter 2020

Klik hier voor de monitoringsrapportage Campylobacter 2019

Klik hier voor de monitoringsrapportage Campylobacter 2018

Klik hier voor de monitoringsrapportage Campylobacter 2017

Klik hier voor de monitoringsrapportage Campylobacter 2016

Klik hier voor de monitoringsrapportage Campylobacter 2015

Klik hier voor de monitoringsrapportage Campylobacter 2014

Klik hier voor de monitoringsrapportage Campylobacter 2013

Klik hier voor de eindrapportage van het Tweede Convenant Campylobacter

Klik hier voor de eindrapportage van het Eerste Convenant Campylobacter 

De dataset die is gegenereerd op basis van het Convenant Campylobacter is ter beschikking gesteld aan het RIVM. Met behulp van deze dataset heeft het RIVM diverse statistische toetsen uitgevoerd. In dit rapport van het RIVM is m.b.v. de aangeleverde data onderzocht of het risico van de volksgezondheid gekwantificeerd kan worden m.b.v. een bestaand risicobeoordelingsmodel. Tevens is middels statistische analyses nagegaan of er een verschil is qua tijdsverloop en het gevonden Campylobacterniveau en of, en in welke mate, er verschillen zijn tussen slachterijen aangaande het Campylobacterniveau op de genomen monsters.

 
 

Inloggen voor leden